A A A
 
Vodovodní přípojka
V případě vodovodní přípojky se jedná o samostatnou stavbu, která je vytvářena určitým úsekem potrubí jdoucího od hlavního vodovodního řádu až po vodoměr (v případě, že není vodoměr, tak až po hlavní domovní uzávěr). Dle platných zákonů není tato přípojka vodním dílem.
Podání žádosti
Prvním krokem pro připojení na veřejný vodovod je podat „Žádost o vodovodní přípojku“ na příslušném zákaznickém centru vodárenské společnosti.
K žádosti je nutné doložit kopii stavebního povolení nebo územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci (od kvalifikovaného projektanta), která musí být vypracována v rozsahu:
  • technická zpráva
  • situace v měřítku 1:500 – 1:200
  • výkres vodoměrné šachty, včetně vodoměrné sestavy
  • výkres podélného profilu
Poté má pracovník vodárenské společnosti 30 dní na vyjádření k našemu požadavku.
Soustava vodovodní přípojky
Umístění, respektive trasa vodovodu, se musí volit tak, aby byla co nejkratší a nejlépe měla sklon k místu napojení na hlavní potrubí. Z hlediska klimatických podmínek (zejména mrazu) musí být umístěno potrubí v minimální hloubce 1,5 metru pod zemí a o minimální vzdálenosti 0,3 (0,2) metru od ostatní inženýrských sítí. Celou soustavu ukončuje umístění vodoměru, který se zpravidla umisťuje 1 – 2 metry za hranicí pozemku na místo (na stěnu, do šachty), které je dostatečně přístupné a nedochází v něm k promrzání a zamrazení vodovodu. Poslední napojení může však být max. 3 metry před závěrečným hydrantem na hlavním potrubí.
Napojení provádí odborný pracovník
Po zřízení se stává vlastníkem osoba, která investuje zrealizování (v našem případě my odběratelé), pokud není dohodnuto jinak. Jelikož se jedná o velmi specifickou realizaci, musí určité úseky provádět pouze kvalifikovaný pracovník, většinou zaměstnanec příslušného veřejného vodovodu. Jedná se o navrtání na hlavní řád pomocí uzávěru se zemní soupravou a osazení vodoměru, který je pokaždé ve vlastnictví dodavatele vody.
Svépomocí lze provádět pouze zemní práce.
Ukončovací práce na přípojce je možné provádět až po předepsaných zkouškách a zaměření uložení. Odběratel je povinen před zasypáním strouhy provést tlakovou zkoušku, jejíž výsledek musí být doložen poskytovateli vodovodu při podpisu smlouvy o odběru.

Před zřízením je nutné počítat s náklady, které se pohybují v oblasti tisíce korun (vše záleží na použitém materiálu a hlavně délce).